STATUT FUNDACJI 
Prowadź mnie Światło Łagodne

Fundacja Prowadź mnie Światło Łagodne

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 - Nazwa Fundacji

 1. Fundacja pod nazwą „Światło Łagodne”, zwana dalej Fundacją działa na podstawie Ustawy z dnia 6.04.1984 roku o Fundacjach z późniejszymi zmianami, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego Statutu.
 2. Fundacja ustanowiona jest przez Klaudię Handzel i Małgorzatę Kunicką zwanymi dalej Fundatorkami, aktem notarialnym za Repertorium sporządzonym przez Kancelarię Notarialną Paulina Lasocka ul. Dworcowa 9, 43-340 Kozy. 
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja uzyskuje osobowość prawną.
 5. Fundacja może używać pieczęci i posiadać oznakę organizacyjną. 
 6. Fundacja może posługiwać się skróconą nazwą: „Światło Łagodne”


§2 - Siedziba Fundacji 

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko-Biała.

§3 - Forma organizacji Fundacji

 1. Fundacja może być członkiem innych organizacji pozarządowych - związków i federacji. 
 2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z późniejszymi zmianami. 
 3. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
 4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym na rzecz  Fundacji.
 5. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej, a także może zatrudniać pracowników, w tym Członków Zarządu lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
 6. Dopuszcza się możliwość wynagradzania Członków Zarządu Fundacji za faktyczne czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w organizacji.

§4 - Czas trwania Fundacji

 1. Fundacja jest zawiązana na czas nieoznaczony. 


§5 - Nadzór nad Fundacją

 1. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji – ze względu na jej cele - sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.


ROZDZIAŁ II
CELE, ŚRODKI I DZIAŁANIA

§6 - Cele Fundacji

Celami Fundacji są:

 1. pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
 2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
 3. działalność charytatywna; 
 4. podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
 5. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 6. ochrona i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138); 
 7. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
 8. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 9. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – seniorów, w tym działalność na rzecz integracji młodszego i starszego pokolenia;
 10. działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
 11. działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym lokalnego zaplecza społeczno – kulturalnego i religijnego;
 12. działalność wspomagająca rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
 13. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 14. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 15. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; odkrywania i rozwijania talentów, zainteresowań i pasji, odkrywania drogi życiowej;
 16. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
 17. turystyka i krajoznawstwo;         
 18. upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 
 19. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 
 20. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 
 21. promocja i organizacja wolontariatu; 
 22. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
 23. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
 24. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym w szczególności promowanie zdrowego stylu życia, 
 25. rewitalizacja
 26. działalność wspierająca rozwój świadomości wielokulturowej oraz naukę języków obcych.

§7 - Działania Fundacji

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania prowadzone odpłatnie, nieodpłatnie 
 2. W ramach działalności statutowej nieodpłatnej Fundacja:
  • a) organizuje warsztaty i kursy wspierające dzieci i młodzież w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań i talentów, oraz w dążeniu do realizacji celów i umacniania wiary we własne siły,
  • b) organizuje projekty (Odnaleźć własną drogę), pomagające młodym ludziom w rozwoju i kształtowaniu osobowości oraz odkrywaniu własnej drogi życiowej,
  • c) podejmuje inicjatywy na rzecz ludzi wykluczonych społecznie,
  • d) organizuje pracę wolontariuszy na rzecz różnych grup społecznych,
  • e) organizuje warsztaty i spotkania o różnej tematyce dla seniorów, w tym spotkania dzieci i młodzieży z seniorami aktywizując wymianę doświadczeń między pokoleniowych, 
  • f) organizuje wydarzenia, spotkania i warsztaty skierowane do lokalnej społeczności we współpracy z lokalnymi i regionalnymi środowiskami, z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi,
  • g) współpracuje i podejmuje wspólne przedsięwzięcia z mediami (radiem, wydawnictwami o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym),
  • h) organizuje pielgrzymki, wyjazdy i obozy w ramach projektów wspierających samorozwój dzieci i młodzieży oraz seniorów,
  • i) organizuje wystawy i spotkania promujące wielokulturowość,
  • j) propaguje ideę wzajemnego dialogu poprzez organizowanie spotkań ludzi o różnej przynależności kulturowej, religijnej, językowej,
  • k) funduje stypendia dzieciom i młodzieży,
  • l) prowadzi szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
  • m) współdziała z organami władz lokalnych i administracji państwowej oraz szkołami 
  • i innymi placówkami oświatowymi, osobami fizycznymi, przedsiębiorcami  oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w przedsięwzięciach mających na celu realizację celów statutowych Fundacji,
  • n) prowadzi działania aktywizujące osoby pochodzące ze środowisk o niekorzystnej sytuacji i mniejszych szansach np. ze względu na niepełnosprawność, trudności w szkole, przeszkody natury ekonomicznej,
  • o) pozafinansowo wspiera rodziny w trudnej sytuacji życiowej.
 3. W ramach działalności statutowej odpłatnej Fundacja:
  • a) organizuje warsztaty edukacyjne, prelekcje, pokazy,
  • b) organizuje warsztaty rękodzieła i kulinarne,
  • c) organizuje kursy, szkolenia i staże zawodowe, konferencje, sympozja, 
  • d) organizuje spotkania, imprezy integracyjne, rekreacyjne, kulturalne, w tym z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, 
  • e) prowadzi kursy językowe, 
  • f) organizuje sesje i kursy trenerskie i coachingowe.
 4. Fundacja może zmienić formę działalności odpłatnej na nieodpłatną oraz nieodpłatnej na odpłatną. 


ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I FUNDUSZE 

§8

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 200 złotych (dwieście zł) wniesiony przez Fundatorów oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Fundacja ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych, otwierania kont bankowych.
 3. Środki finansowe mogą być lokowane w szczególności na rachunkach bankowych, w postaci lokat oraz obligacjach, udziałach, jednostkach funduszy inwestycyjnych, w nieruchomościach.
 4. Dopuszczalne jest zbycie poszczególnych składników majątku Fundacji, pod warunkiem, że środki uzyskane w zamian zostaną ulokowane w sposób określony powyżej, a zbycie tychże  składników jest ekonomicznie uzasadnione.

§9

 1. Majątek Fundacji pochodzić może w szczególności z:
  • a) dochodów z majątku Fundacji,
  • b) lokat oraz odsetek bankowych,
  • c) darowizn, zapisów i spadków,
  • d) subwencji i dotacji, 
  • e) zbiórek publicznych, 
  • f) działalności odpłatnej pożytku publicznego,
  • g) nawiązek sądowych.
 2. Majątkiem i funduszami zarządza Zarząd Fundacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. Dochody Fundacji pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 6. Majątek Fundacji przeznaczony jest do realizacji celów statutowych Fundacji.
 7. Zysk Fundacji nie może być dzielony pomiędzy pracowników, kadrę zarządzającą czy Fundatora. Zysk przeznacza się na wzmocnienie potencjału Fundacji jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja.

§ 10

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą swoje funkcje pełnić w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy, lub wyłącznie na podstawie powołania. Członkowie Zarządu mogą zawierać z Fundacją umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne, dotyczące zadań innych niż zadania związane z pełnieniem funkcji członka Zarządu.
 2. W umowie pomiędzy Fundacją, a członkiem Zarządu, przy czynnościach prawnych dotyczących członka Zarządu, w sporze z członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje pełnomocnik wskazany przez Zarząd Fundacji. Rada Fundacji (Fundację reprezentuje jeden z członków Rady Fundacji działający na podstawie uchwały Rady Fundacji).
 3. Wynagrodzenie dla osób obsługujących działalność Fundacji określa uchwałą Zarząd. Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji określa uchwałą Rada Fundacji
 4. Wynagrodzenia wszystkich pracowników Fundacji, w tym kadry zarządzającej, są ograniczone limitami, tj. nie mogą przekraczać wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 11

 1. Fundacja prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o Rachunkowości z późniejszymi zmianami.
 2. Jeżeli w określonym powyżej zakresie działania Fundacji wymagane będą pozwolenia, zezwolenia lub koncesje, Fundacja rozpocznie taką działalność po uprzednim ich uzyskaniu.
 3. Fundacja nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 4. Fundacja nie może przekazywać majątku organizacji na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 5. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.
 6. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 7. Fundacja  nie przyjmuje ani nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000,00 (dziesięć tysięcy) euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. W przypadku, gdy przepisy prawa dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przewidywać będą kwotę niższą niż wskazana powyżej, której osiągnięcie skutkować będzie uznaniem Fundacji za instytucje obowiązane, zakaz przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce dotyczyć będzie tak zmodyfikowanej kwoty.
 8. O ile uchwała Zarządu Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy zostaje wydłużony do 31.12.2021r.


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE FUNDACJI

§12 - Organy Fundacji

 1. Władzami Fundacji są: 
  • a) Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części statutu Zarządem,
  • b) Rada Fundacji, zwana w dalszej części statutu Radą.

§13

 1. Uchwały wszystkich władz Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§14 - Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2-5 Członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu. 
 2. Członkami Zarządu nie mogą być:
  • a)    osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • b)    osoby będące członkami Rady Fundacji ani pozostające z członkami Rady Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Skład pierwszego Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, wskazuje na czas 5 lat Fundator, który może również siebie wskazać jako Członka, Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu w pierwszym Zarządzie Fundacji.
 4. Zarząd  może uchwałą powołać nowego Członka, Wiceprezesa lub Prezesa Zarządu lub odwołać dotychczasowego Członka, Wiceprezesa lub Prezesa Zarządu ze składu Zarządu Fundacji. Zarząd podejmuje tę decyzję za pomocą uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Fundator może również zrezygnować z bycia Członkiem lub Prezesem Zarządu Fundacji i powołać na swoje miejsce nową osobę.
 6. Członkowie, Wiceprezes lub Prezes Zarządu sprawują swoją funkcję do momentu ich odwołania, śmierci albo złożenia pisemnej rezygnacji na ręce innego Członka Zarządu. Zmian w składzie Zarządu dokonuje Zarząd w drodze uchwały przy czym liczba jego członków nie może być większa, niż to przewiduje ust. 1. Jeżeli zmiana składu Zarządu w trybie określonym w ust. 4 nie byłaby możliwa, zmiany mogą dokonać Fundatorzy. 
 7. Odwołanie Członka, Wiceprezesa lub Prezesa Zarządu, zgodnie z regulacjami niniejszego paragrafu, nastąpić może w szczególności w razie:
  • a) pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji,
  • b) uchwały o uchyleniu z funkcji członka Zarządu, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich pozostałych członków Zarządu,
  • c) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu, Wiceprezesa lub funkcji Prezesa Zarządu,
  • d) istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji,
  • e) niewypełnienia obowiązków Członka Zarządu, Wiceprezesa lub Prezesa przez okres dłuższy niż rok,
  • f) ograniczenia lub pozbawienia zdolności do czynności prawnych,
  • g) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  • h) innych okoliczności, które wszyscy pozostali Członkowie Zarządu uznają za istotne, w tym w szczególności, jeżeli odwołanie Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu, wiąże się z potrzebą zmiany lub usprawnienia działalności Fundacji.
 8. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy - mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę, zlecenie i  umowy o dzieło. 
 9. Wynagrodzenie Członków Zarządu oraz osób obsługujących działalność Fundacji ustala Prezes Zarządu.

§15 - Kompetencje Zarządu

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  • a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  • b) realizacja celów statutowych,
  • c) podejmowanie uchwał,
  • d) uchwalanie wewnętrznych regulaminów Fundacji,
  • e) zarządzanie majątkiem Fundacji,
  • f) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
  • g) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji, wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, zgodnie z ustawą o Fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,
  • h) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
  • i) dokonywanie wyboru przedsięwzięć realizowanych przez Fundację w celu osiągania jej celów statutowych,
  • j) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  • k) udzielanie pełnomocnictw,
  • l) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  • m) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  • n) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  • o) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  • p) proponowanie zmian Statutu,
  • q) podejmowanie innych czynności przewidzianych Statutem oraz wymaganych przepisami.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 
 4. Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację. 

§16 - Organizacja pracy Zarządu i sposób reprezentacji Fundacji

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy lub w przypadku zaistnienia pilnej potrzeby zwołania posiedzenia Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Zarząd jest obowiązany co najmniej raz w roku, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przeprowadzić spotkanie konsultacyjne z pracownikami Fundacji, w przypadku ich zatrudniania przez Fundację, dotyczące informacji o działalności i sytuacji ekonomicznej Fundacji oraz przewidywanych w tym zakresie kierunkach zmian.
 6. Wnioski ze spotkania konsultacyjnego przedstawione przez pracowników podlegają dyskusji na zebraniu zarządu. Zarząd jest obowiązany przedstawić pracownikom pisemną informację o wykorzystaniu tych wniosków.
 7. Przedstawiciel pracowników niebędący członkiem Zarządu Fundacji posiada prawo głosu doradczego na posiedzeniu Zarządu, o którym powinien zostać poinformowany w trybie, o którym mowa w ust. 2.
 8. Szczegółowe warunki i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 5, sposób powoływania przedstawiciela pracowników oraz przeprowadzania konsultacji z pracownikami określa regulamin przyjęty przez Fundatora.
 9. Postanowienia ust. 6-9 niniejszego paragrafu mają zastosowanie w przypadku, gdy stan zatrudnienia w Fundacji będzie nie mniejszy niż 3 pracowników, zatrudnionych na umowę 
 10. o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem działalności Fundacji. 

§17 - Rada Fundacji 

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem o uprawnieniach: kontrolnych, nadzorczych, doradczych i opiniodawczych.
 2. Rada Fundacji jest organem niezależnym od Zarządu.
 3. Rada składa się z 3 do 4 członków. 
 4. Pierwszy skład Rady działający na podstawie niniejszego statutu powoływany jest przez Fundatorów z zastrzeżeniem postanowień § 19 niniejszego Statutu i jest on powoływany na 4 letnią kadencję. 
 5. Kolejne składy Rady powoływane i odwoływane są przez Radę Fundacji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.
 6. Członkiem Rady można być przez więcej niż jedną kadencję. 
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkowstwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 9. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo.

§18

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustępuje na skutek: 
  • a)  złożenia przez jej członka pisemnej rezygnacji do Przewodniczącego Rady Fundacji z pełnienia tej funkcji,
  • b) śmierci osoby pełniącej tę funkcję,
  • c) odwołania, o którym mowa w § 17 pkt pkt. 7,
  • d) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  • e) powstania innych przeszkód uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka Rady, w tym również tych przewidzianych w § 19 niniejszego statutu. 
 2. Kandydatów na nowych członków Rady zgłaszają: Przewodniczący Rady albo minimum 2 członków Rady.
 3. W przypadku ustania członkostwa w Radzie lub odwołania z pełnienia funkcji w trakcie kadencji skład osobowy jest uzupełniany przez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowiska.
 4. Członkowie Rady mają uprawnienia w zakresie wewnętrznego nadzoru działalności Fundacji.

§19

Członkowie Rady:

 1. nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.                                                           

§20

 1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady. 
 2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady zastępuje go Wiceprzewodniczący.
 3. Przewodniczący Rady w szczególności: 
  • a) ustala przedmiot, termin i miejsce posiedzeń Rady,
  • b) przewodniczy posiedzeniom Rady,
  • c) reprezentuje Radę na zewnątrz,
  • d) inicjuje i organizuje prace Rady.

§21

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. 
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek 1/3 członków Rady lub Fundatora, a także na pisemny wniosek Zarządu. 
 3. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady oraz Zarząd Fundacji.
 7. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć przedstawiciele  Zarządu Fundacji bez prawa głosu, z prawem wypowiadania się na temat przedmiotu obrad.
 8. Rada podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. 
 9. Każda osoba wchodząca w skład Rady ma w głosowaniu jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a podczas jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego. 
 10. Szczegółowe zasady pracy Rady może określać Regulamin Pracy Rady Fundacji uchwalony na jej pierwszym posiedzeniu.

§22

 1. Do kompetencji Rady należy: 
  • a) zlecanie przeprowadzenia audytu finansowego i informatycznego niezależnym instytucjom zewnętrznym; 
  • b) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
  • c) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji; 
  • d) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji; 
  • e) opiniowanie i nadzór nad realizacją okresowych planów działalności Fundacji opracowanych przez Zarząd Fundacji; 
  • f) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora lub Zarząd Fundacji; 
  • g) wyrażania opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub celów Fundacji; 
  • h) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji; 
  • i) uchwalenie i zmiany Regulaminu Pracy Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Pracy Zarządu. 
  • j) przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub upoważnione do tego osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji;
  • k) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o tworzeniu oddziałów Fundacji; 
  • l) reprezentowanie Fundacji w umowach pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu oraz w sporach z członkami Zarządu  (do reprezentacji Fundacji wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych).

§23 - Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10 000 zł wymagany jest podpis Prezesa i Wiceprezesa Zarządu działających łącznie. 


ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA FUNDACJI

§24 - Zmiany w statucie 

 1. Statut Fundacji może być zmieniany w toku działalności Fundacji. Zmiana Statutu może dotyczyć również zmian celów Fundacji.
 2. Uchwalanie statutu lub jego zmiana, w tym również zmiana celów i sposób ich realizacji oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Fundacji wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu uprawnionych do głosowania z głosem stanowiącym. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§25 - Likwidacja Fundacji 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Fundacji Zarząd określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Fundacji. 
 3. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji. 
 4. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: 
  • a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji, 
  • b) wezwanie wierzycieli Fundacji, w trybie ogłoszeń prasowych, do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia, 
  • c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli, 
  • d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań, 
  • e) ściągnięcie wierzytelności i spieniężenie majątku Fundacji, 
  • f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli, 
  • g.) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru.
 5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Fundacji nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2016 poz.40 z późniejszymi zmianami). 
 6. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 

§25 - Obowiązywanie statutu

 1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.